۲ بهمن ۱۳۹۶ | Jan 22, 2018
 
به شبکه جهانی جام جم خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

آموزش زبان فارسی

برنامه لوح و قلم

درس سی و نهم ؛ آموزش ریاضی ، خواندن و نوشتن اعداد و دسته ها - قسمت پایانی
لوح 39
درس سی و هشتم ؛ آموزش ریاضی ، خواندن و نوشتن اعداد سه و چهاررقمی
لوح 38
درس سی و هفتم ؛ آموزش ریاضی ، خواندن و نوشتن اعداد دورقمی
لوح 37
درس سی و ششم ؛ آموزش زبان فارسی ، عدد نویسی
لوح 36
درس سی و پنجم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " ژ "
لوح 35
درس سی و چهارم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " ذ "
لوح 34
درس سی وسوم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " ث "
لوح 33
درس سی و دوم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " ط "
لوح 32
درس سی و یکم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " ض "
لوح 31
درس سی ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " ص "
لوح 30
درس بیست و نهم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " ح "
لوح 29
درس بیست و هشتم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " چ "
لوح 28
درس بیست و هفتم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " غ "
لوح 27
درس بیست و ششم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " ع "
لوح 26
درس بیست و پنجم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " ی "
لوح 25
درس بیست و چهارم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " و "
لوح 24
درس بیست و سوم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " ّ "
لوح 23
درس بیست و دوم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " ق "
لوح 22
درس بیست ویکم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " ف "
لوح 21
درس بیستم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " گ "
لوح 20
درس نوزدهم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " ک "
لوح 19
درس هیجدهم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " ه "
لوح 18
درس هفدهم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن "ج "
لوح 17
درس شانزدهم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " خ "
لوح 16
درس پانزدهم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " ش"
لوح 15
درس چهاردهم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " س "
لوح 14
درس سیزدهم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " ن "
لوح 13
درس دوازدهم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " م "
لوح 12
درس یازدهم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " اُ ـ ُ "
لوح و قلم  11
درس دهم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " اَ ، َ "
لوح و قلم 10
درس نهم؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " ز "
لوح و قلم 9
درس هشتم؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " ر "
لوح و قلم 8
درس هفتم؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " د "
لوح و قلم 7
درس ششم؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " پ "
لوح و قلم 6
درس پنجم؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " ت "
لوح و قلم  5
درس چهارم؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " ب "
لوح و قلم 4
درس سوم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " ا ی "
لوح و قلم 3
درس دوم ؛ آموزش زبان فارسی ، خواندن و نوشتن " او "
لوح و قلم 2
درس اول - آموزش زبان فارسی -قسمت 1 - خواندن و نوشتن " آ ، ا "
لوح و قلم 1

ارسال نظرها


نام فرستنده: *
پست الکترونیک: *  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 5000