۸ بهمن ۱۳۹۸ | Jan 28, 2020
 
به شبکه جهانی جام جم خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

حزب خوانی قرآن کریم

 پخش روزانه حزب خوانی قرآن کریم

 از شبکه جهانی جام جم


 tartil97-02  tartil97-03  tartil97-04
 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء یک

 از آیه 1 سوره حمد تا آیه 43 سوره بقره

مرکز اسلامی انگلیس

قاری:سید جعفر پاینده

 

 ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء دو

سوره بقره آیات 142 تا 176 

 مرکز اسلامی انگلیس

قاری: سیدجلال معصومی

 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء سه

سوره بقره آیات 253 تا 274 

 مرکز اسلامی انگلیس

قاری: سیدجلال معصومی

 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء چهار

سوره آل عمران آیات 92 تا 132 

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: سیدجلال معصومی

 
        
 tartil97-05   tartil97-06   tartil97-07  tartil97-08
 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء پنج

 سوره نساء آیات 24 تا 57 

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: سیدهانی الوردی 

 

 

 ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء شش

 از آیه 148 سوره نساء تا آیه 11 سوره مائده 

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: سید جلال معصومی

 

 

 ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء هفت

 سوره مائده آیات 82 تا 108 

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: سید جلال معصومی

 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء هشت

 سوره انعام آیات 111 تا 140 

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: سید جلال معصومی

 
tartil97-09
 tartil97-10
 tartil97-11  tartil97-12
 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء نه

 سوره اعراف آیات 88 تا 141 

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: سید جلال معصومی

 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء ده

 سوره انفال آیات 41 تا 75 

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: سید جلال معصومی


ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء یازده

 سوره توبه آیات 93 تا 121 

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: سید جلال معصومی

 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء دوازده

 سوره هود آیات 6 تا 40 

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: مجتبی مقدس یزدی 

 
tartil97-13
 tartil97-14
 tartil97-15
 tartil97-16
 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء سیزدهم

 سوره یوسف آیات 53 تا 100 

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: سید جلال معصومی

 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء چهاردهم

 سوره حجر آیات 1 تا 99 

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: سید جلال معصومی

 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء پانزدهم

 سوره اسراء آیات 1 تا 49 

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: سیدهانی الوردی 

 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء شانزدهم

 از آیه 75 سوره کهف تا آیه 21 سوره مریم 

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: سیدهانی الوردی 

 
tartil97-17
 tartil97-18 tartil97-19  tartil97-20
 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء هفدهم

 سوره انبیاء آیات 1 تا 50 

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: سیدهانی الوردی

 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء هیجدهم

 سوره مومنون آیات 1 تا 74 

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: مجتبی مقدس یزدی 

 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء نوزدهم

 سوره فرقان آیات 21 تا 77 

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: مجتبی مقدس یزدی 

 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء بیستم

 از آیه 56 سوره نمل تا آیه 11 سوره قصص 

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: علی اکبر دوجی 

 
tartil97-21
 tartil97-22 tartil97-23
 tartil97-24
 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء بیست و یکم

 از آیه 46 سوره عنکبوت تا آیه 30 سوره روم 

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: مجتبی مقدس یزدی 

 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء بیست و دوم

 سوره احزاب آیات 31 تا 59 

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: سید جعفر پاینده

 

ترتیل قرآن کریم -حزب یک از جزء بیست و سوم

 از آیه 28 سوره یس تا آیه 21 سوره صافات 

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: محمدجعفر صالحی

 

ترتیل قرآن کریم -حزب یک از جزء بیست و چهارم

 سوره زمر آیات 32 تا 75 

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: محمدحسن روشندل

 
tartil97-25
 tartil97-26  حزب 27   28  

ترتیل قرآن کریم -حزب یک از جزء بیست و پنجم

 از آیه 47 سوره فصلت تا آیه 26 سوره شوری 

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: سیدهانی الوردی

 

ترتیل قرآن کریم -حزب یک از جزء بیست و شش

 از آیه 1 سوره احقاف تا آیه 9 سوره محمد 

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: سید جعفر پاینده

 

ترتیل قرآن کریم -حزب یک از جزء بیست و هفت

از آیه 31 سوره ذاریات تا آیه 25 سوره نجم

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: سیدهانی الوردی

 

ترتیل قرآن کریم -حزب یک از جزء بیست و هشت

از آیه 1 سوره مجادله تا آیه 10 سوره حشر

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: علی اکبر دوجی

 
29   30      

ترتیل قرآن کریم -حزب یک از جزء بیست و نه

از آیه 1 سوره ملک تا آیه 52 سوره قلم

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: مجتبی مقدس یزدی

 

ترتیل قرآن کریم -حزب یک از جزء سی

از آیه 1 سوره نبأ تا آیه 29 سوره تکویر

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: سیدهانی الوردی
     

 


 
کلیه حقوق متعلق به شبکه جهانی جام جم می‌باشد.