۲۴ مهر ۱۳۹۸ | Oct 16, 2019
 
به شبکه جهانی جام جم خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

حزب خوانی قرآن کریم

 پخش روزانه حزب خوانی قرآن کریم

 از شبکه جهانی جام جم

 
       

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء یک

مرکز اسلامی انگلیس

قاری:سید جعفر پاینده

 

 ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء دو

 مرکز اسلامی انگلیس

قاری: سید هانی الوردی

 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء سه

مجمع قاریان امام حسین(ع)

قاری: مصطفی العلی

 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء چهار

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: مهدی رحیمی

 
        
      ترتیل قرآن کریم - حزب 1 از جزء 8  

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء پنج

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: سید جلال معصومی

 

 

 ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء شش

مرکز اسلامی انگلیس

قاری: سید جلال معصومی

 

 

 ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء هفت

منزل شخصی-شهر میلتون کینز انگلیس

قاری: علی نوروزی

 

 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء هشت

مجمع قاریان بنیاد امام حسین (ع)

قاری: مصطفی اصغری


 
ترتیل قرآن کریم - حزب 1 از جزء 9   ترتیل قرآن کریم - حزب 1 از جزء 10  ترتیل قرآن کریم - حزب 1 از جزء 11  ترتیل قرآن کریم - حزب 1 از جزء 12 


ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء نه

مجمع اسلامی جهانی لندن

قاری: محمد جعفر صالحی


 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء ده

مجمع اسلامی جهانی لندن

قاری: محمد جعفر صالحی


ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزء یازده

مرکز فرهنگی امام رضا (ع)

قاری: متین نوری

 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزءدوازده

مرکز فرهنگی امام رضا (ع)

قاری: عباس علی آهنگر

 
ترتیل قرآن کریم - حزب 1 از جزء 13
 ترتیل قرآن کریم - حزب 1 از جزء 14  ترتیل قرآن کریم - حزب 1 از جزء 15  ترتیل قرآن کریم - حزب 1 از جزء 16  

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزءسیزدهم

مرکز فرهنگی امام رضا (ع)

قاری: بشیر گوهری

 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزءچهاردهم

مرکز اسلامی منچستر

قاری: مهدی حشمتی

 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزءپانزدهم

مرکز اسلامی منچستر

قاری: سید بهنام باستانی

 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزءشانزدهم

مرکز اسلامی نیوکاسل انگلستان

قاری: محمد الشبیب

 
ترتیل قرآن کریم - حزب 1 از جزء 17  ترتیل قرآن کریم - حزب 1 از جزء 18    ترتیل قرآن کریم - حزب 1 از جزء 19  ترتیل قرآن کریم - حزب 1 از جزء 20  

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزءهفدهم

مرکز اسلامی نیوکاسل انگلستان

قاری:خالد غرنوق


 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزءهیجدهم

مرکز اسلامی نیوکاسل انگلستان

قاری: مشتاق النجفی

 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزءنوزدهم

مرکز اسلامی لیدز انگلستان

قاری: محمد رضا علیزاده

 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزءبیستم

مرکز اسلامی لیدز انگلستان

قاری: سیدمنیر موسوی

 
ترتیل قرآن کریم - حزب 1 از جزء 21  ترتیل قرآن کریم - حزب 1 از جزء 22   ترتیل قرآن کریم - حزب 1 از جزء 23  ترتیل قرآن کریم - حزب 1 از جزء 24  

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزءبیست و یکم

مرکز اسلامی لیدز انگلستان

قاری: علی حیدر قاسم

 

ترتیل قرآن کریم - حزب یک از جزءبیست و دوم

مرکز اسلامی لیدز انگلستان

قاری: کوروش تاجبخش

 

ترتیل قرآن کریم -حزب یک از جزءبیست و سوم

مرکز اسلامی  انگلستان

قاری: سید جعفر پاینده

 

ترتیل قرآن کریم -حزب یک از جزءبیست و چهارم

مرکز اسلامی  منچستر

قاری: مصطفی طاهری

 
ترتیل قرآن کریم - حزب 1 از جزء 25  ترتیل قرآن کریم - حزب 1 از جزء 26    ترتیل قرآن کریم - حزب 1 از جزء 27   ترتیل قرآن کریم - حزب 1 از جزء 28  

ترتیل قرآن کریم -حزب یک از جزءبیست و پنجم

مرکز اسلامی  انگلیس

قاری: مجتبی مقدس


 

ترتیل قرآن کریم -حزب یک از جزءبیست و شش

مجمع قاریان امام حسین - لندن

قاری: سید جلال معصومی

 

ترتیل قرآن کریم -حزب یک از جزءبیست و هفت

میلتون کینز انگلستان

قاری: امیر مسعود سلطانی


 

ترتیل قرآن کریم -حزب یک از جزءبیست و هشت

مجمع اسلامی جهانی لندن

قاری: محمد جعفر صالحی

 
ترتیل قرآن کریم - حزب 1 از جزء 29    ترتیل قرآن کریم - حزب 1 از جزء 30      

ترتیل قرآن کریم -حزب یک از جزءبیست و نه

مرکز فقهی ائمه اطهار

قاری: محمد جعفر صالحی


 

ترتیل قرآن کریم -حزب یک از جزء سی

مجمع اسلامی جهانی لندن

قاری: محمد جعفر صالحی