۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | Apr 22, 2018
 
به شبکه جهانی جام جم خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود

داستان های حکمت آمیز

کلمه جستجو :
گروه بندی :
از تاریخ :
تا تاریخ :
در آداب صحبت و همنشنى
پادشه را خیانت کسی واقف مگردان...
در فضیلت قناعت
درویشی را ضرورتی پیش آمد . کسی گفت : فلان نعمتی دارد به قیاس...
در اخلاق پارسایان
زاهدی مهمان پادشاه شد، چون به طعام بنشستند کمتر از آن خورد که ارادت او بود و چون به نماز برخاستند...
در اخلاق پارسایان
یکی از بزرگان گفت : پارسایی را چه گویی در حق فلان عابد که دیگران در حق وی به طعنه سخنها گفته اند...
در عبرت پادشاهان
تنی چند از روندگان در صحبت من بودند . ظاهر ایشان به صلاح آراسته و یکی را از بزرگان در حق این طایقه حسن ظنی بلیغ و ادراری معین کرده ، تا یکی ازینان حرکتی کرده نه مناسب حال درویشان...
در عبرت پادشاهان
سیه گوش را گفتند تو را ملازمت صحبت شیر به چه وجه اختیار افتاد...
در عبرت پادشاهان
بربالین تربت یحیی پیغامبر علیه السلام معتکف بودم در جامع دمشق که یکی از ملوک عرب که به بی انصافی منسوب بود اتفاقا به زیارت آمد و نماز و دعا کرد و حاجت خواست...
در عبرت پادشاهان
کسى از ملوک خراسان ، محمود سبکتکین را ...
در فواید خاموشی
شاعرى پیش امیر دزدان رفت و ثنایی بر او بگفت...
در فواید خاموشی
منجمی به خانه درآمد ، یکی مرد بیگانه را دید با زن او بهم نشسته...
در فواید خاموشی
ناخوش آوازى به بانگ بلند قرآن همی خواند...
در آداب صحبت و همنشنى
هرآن سری که داری با دوست در میان منه چه دانی که وقتی دشمن گردد...
در عشق و جوانی
خرقه پوشی در کاروان حجاز همراه ما بود . یکی از امرای عرب مر او را صد دینار بخشیده تا قربان کند . دزدان خفا جه ناگاه برکاروان زدند و پاک ببردند. بازرگانان گریه و زاری کردن گرفتند . و فریاد بی فایده خواندن . گر تضرع کنى و گر فریاد...
در عشق و جوانی
یکی را از ملوک عرب حدیث مجنون و لیلی و شورش حال او بگفتند که با کمال فضل و بلاغت سر در بیابان نهاده است و زمام عقل از دست داده...
در تاثیر تربیت
فقیره درویشی حامله بود ، مدت حمل بسر آورده و مرین درویش را همه عمر فرزند نیامده بود ، گفت : اگر خدای عزوجل مرا پسری دهد جزین خرقه که پوشیده دارم هر چه ملک من است ایثار درویشان کنم...
در ناتوانى و پیرى
با طایفه دانشمندان در جامع دمشق بحثی همی کردم